Các loại dầu và dầu nhờn
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A
Dầu nén máy lạnh: 
- Tính năng tin cậy 
- Tương thích với NH3

Dầu Shell Refrigeration S2 FR-A là dầu máy nén lạnh, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng
trong các máy nén lạnh có chất Amoniac. Dầu này được chế tạo đặc biệt từ dầu gốc parafin
tinh chế có kết hợp với các chất phụ gia được lựa chọn để giảm thiểu cặn trong hệ thống
và nhằm tăng tuổi thọ máy
Các loại dầu và dầu nhờn khác