Tin tức
Giá CP chính thức năm 2023
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2023 :
Năm 2023 Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane 50%/Butane 50%
(Usd/tấn)
Tháng 1                          590.00                             605.00                                                                     597.50
Tháng 2                          790.00                             790.00                                                                     790.00
Tháng 3                          720.00                             740.00                                                                     730.00
Tháng 4                          555.00                             545.00                                                                     550.00
Tháng 5                          555.00                             555.00                                                                     555.00
Tháng 6                          445.00                             445.00                                                                     445.00
Tháng 7                          400.00                             375.00                                                                     387.50
Tháng 8                          470.00                             460.00                                                                     465.00
Tháng 9                          560.00                             550.00                                                                     555.00
Tháng 10                          615.00                             600.00                                                                     607.50
Tháng 11                          620.00                             610.00                                                                     615.00
Tháng 12                          610.00                             620.00                                                                     615.00
Tin tức khác