Tin tức
Giá CP chính thức năm 2024
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2024 :
Năm 2024 Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane 50%/Butane 50%
(Usd/tấn)
Tháng 1 620.00 630.00 625.00
Tháng 2 630.00 640.00 635.00
Tháng 3 630.00 640.00 635.00
Tháng 4 615.00 620.00 617.50
Tháng 5 580.00 585.00 582.50
Tin tức khác